Tedavi Edici İşlemler

A.Vasküler Girişimsel İşlemler

1. Periferik Vasküler Girişimler

a. Subklavian (Büyük kol damarı), Karotis (Şah damarı), Vertebral (Arka boyun damarı), Brakiosefalik (Ana kol damarı) arterler gibi supraaortik arterlerde darlık, tıkanma, çalma (steal), anevrizma (balonlaşma) gibi patolojilerin balon ve stent (kafes) kullanılarak endovasküler (damar içerisinden) tedavisi.

b. Renal (Böbrek) arter darlığı, böbrek nedenli hipertansiyon ve böbrek yetmezliğinin balon ve stent ile tedavisi.

c. Aort, iliyak, femoral ve popliteal (tüm bacak damarları) arterlerdeki darlıkların balon ve stent kullanılarak endovasküler tedavisi.

d. Aksiler, brakial, radial ve ulnar (tüm kol damarları) arterlerin darlıklarında endovasküler tedavi.

e. Abdominal aorta ve iliak, femoral, brakial arterler gibi periferik arterlerin anevrizmalarında (balonlaşma) stent-greftler (dışı kaplı stent) ile perkütan (ciltten girerek) endovasküler tedaviler.

f. Tümör (Ur, kanser) embolizasyonları (tıkama) ve kemoembolizasyon (içeriden kanser üzerine ilaç verme).

g. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda hayata bağlantı yolu olarak kabul edilen hemodializ (kan diyalizi) fistül (diyaliz damarı) ve kateter problemlerinin kontrol ve tedavisi.

h. Uterus (Rahim) myomlarının embolizasyonu (tıkanması).

j. Mide barsak sisteminde ülser vb. nedenli kanamalarda embolizasyon (kanayan damarı tıkama).

k. Venöz (Toplardamar) girişimler: Pulmoner emboli profilaksisi (Akciğeri pıhtıdan koruma) için vena kava filtre (süzgeç) yerleştirilmesi, Mekanik trombolizis (kateterle pıhtı eritme), Superior veya inferior vena kava sendromuda (kava invazyonu yapmış tümör, darlık) stent implantasyonu ile kaval patensinin sağlanması, kopmuş Kateter fragmanlarının vasküler kementler ile çıkarılması,  Perkütan varikosel tedavisi, Endovenöz lazer (EVLT damar içi lazer), Skleroterapi (iğne) ile varis tedavisi gibi işlemler.

 

2. Nöroradyolojik Girişimler

a. Anevrizmaların (beyin damar baloncuklarının) coil ile embolizasyonu (tıkanması).

b. AVM’lerin (beyin damar yumakları) mikrokateterler ile embolizasyonu (tıkanması). 

c. Ani inme ve felçlerde tıkanmış damar içine mikrokateter ile ulaşıp lokal intraarteriyel trombolitik (beyinde damar içi pıhtı eritme) tedavi.

d. Kafa içi ve dışı damarların (baş boyun bölgesinde) darlıklarında balon ve stent  işlemleri.

e. Glomus, menenjiom, anjiofibrom vb. gibi tümörlerin embolizasyonları (damardan zengin ve kanayabilen urların tıkanması).

 

B.Nonvasküler Girişimsel İşlemler

1. Toraks (göğüs kafesi) veya abdominal (karın) yerleşimli ve perkütan (ciltten) ulaşılabilir, drene edilebilir (boşaltılabilir) abse-sıvı koleksiyonların tedavisi.

2. Perkütan nefrostomi (böbreğe kateter koyma), renal kistlerin drenaj ve skleroterapisi, üreter striktürlerinde perkütan yaklaşım ile balon dilatasyon ve stent yerleştirilmesi

3.Malign veya benign bilier obstrüksiyonlarda (safra kanalının iyi huylu veya kansere bağlı tıkanıklıkları sonrası gelişen tıkanma sarılığı) perkütan (ciltten) drenaj, balon dilatasyon ve stent implantasyonu.

4.Perkütan “Kist hidatik” tedavisi (Ameliyatsız karaciğer kisti tedavisi).

5.Perkütan tümör ablasyonları (radyofrekans ablasyon vb.)

6.Perkütan gastrostomi, jejunostomi, özofagus (yemek borusu) stent implantasyonu gibi gastrointestinal (mide barsak sistemi) girişimler.

7. Omur çökme kırıklarının tedavisi (Vertebroplasti).